IT Management Services

posted by izitgroup

 

บริการช่วยบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขององค์กร

 

บริการนี้คืออะไร ?

- เป็นบริการที่ทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จะจัดส่งบุคคลากรในระดับที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดของ อิซ ไอที กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ของผู้รับบริการว่าสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ ควรเพิ่มเติมระบบใดเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอื่นๆ อีกหลายอย่าง โดยทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาในลักษณะนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถดำเนินการได้ทั้งโดยบุคคลากรของ อิซ ไอที กรุ๊ป เอง หรือจากทีมงานเดิมของผู้รับบริการก็ได้ ทั้งนี้บริการนี้ทาง อิซ ไอที กรุ๊ป จะเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด แต่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดกับผู้รับบริการเสมอ

 

ทำไมต้องเป็น อิซ ไอที กรุ๊ป ?

- อิซ ไอที กรุ๊ป มีทีมงานที่คลุกคลีอยู่ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศมาหลากหลาย รวมทั้งยังได้มีโอกาสเข้าไปให้บริการกับองค์กรแทบทุกแบบ และแทบทุกขนาด ด้วยเหตุนี้เองเราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถเข้าไปช่วยผู้รับบริการในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในหลายกรณีผู้รับบริการยังสามารถลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่อาจไม่มีความจำเป็น หรือสามารถหาแนวทางอื่นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า แต่สามารถทำงานได้เท่าเทียมกันมาใช้งานแทนได้อีกด้วย

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- ผู้รับบริการสามารถติดต่อใช้ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือช่วงที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งไว้แล้ว แต่ต้องการตรวจสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

บริการนี้สามารถทดแทนบริการ Audit อย่างเป็นทางการหรือไม่ ?

- บริการนี้มีลักษณะคล้ายกับบริการในลักษณะ Audit อย่างไรก็ดีบริการนี้มิใช่บริการที่สามารถใช้ทดแทนระบบการ Audit อย่างเป็นทางการในบางลักษณะที่เป็นข้อบังคับขององค์กร เช่น การ Audit ตามมาตรฐาน ISO ได้ หากผู้รับบริการมีระบบการ Audit ลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว บริการนี้จะเป็นเหมือนบริการที่ทำงานร่วมกับบริการ Audit เดิม และจะทำให้มาตรฐานต่างๆ มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อิซ ไอที กรุ๊ป ยังสามารถจะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับรายงานจากทีม Audit เดิมได้อีกด้วย สำหรับผู้รับบริการที่ไม่มีระบบการ Audit ที่เป็นลักษณะข้อบังคับตามที่กล่าวมาข้างต้น บริการนี้อาจถือว่าเป็นบริการช่วย Audit ในลักษณะหนึ่งได้เช่นกัน

 

รูปแบบการบริการเป็นอย่างไร ?

- บริการนี้เป็นบริการรายเดือน ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้รับบริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันไว้ก่อนการรับบริการ

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Comments are closed.