Auditing and Improvement

posted by izitgroup

บริการตรวจสอบและปรับปรุงระบบแบบจากมืออาชีพจาก อิซ ไอที กรุ๊ป

 

บริการนี้คืออะไร ?

- เป็นบริการการตรวจสอบระบบไอทีภายในองค์กรของผู้รับบริการว่ามีความเหมาะสมสามารถทำงานได้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรได้หรือไม่ มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดหรือไม่ มีความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ และจะปรับปรุงให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร

 

ระบบใดที่ อิซ ไอที กรุ๊ป รับตรวจสอบและปรับปรุงบ้าง ?

- อิซ ไอที กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้าน Microsoft Technology อาทิเช่น Active Directory, Exchange Server แต่นอกจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์แล้ว ทางทีมงานของเราเองก็มีประสบการณ์และผ่านงานในด้านอื่นมาพอสมควรเช่นกัน เช่น ระบบไฟร์วอลล์ (Checkpoint, Juniper, Fortinet, Open Source and etc.) ระบบ Load Balance (F5, Radware, Open Source and etc.) ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร (Antivirus, Anti-Malware and etc.) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Encryption, Communication Security and etc.) ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore) และระบบอื่นๆในสารบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าด้วยประสบการณ์เหล่านี้ของเราจะสามารถให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ และนำมาปรับปรุงใช้งานจริงได้ นอกจากนี้เรามีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งในแบบเสียค่าใช้จ่าย (Commercial) และแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Freeware, Open Source) ดังนั้นเราจึงสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดตามงบประมาณของผู้รับบริการได้

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในระบบ ปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมใช้สูงสุด

 

จะใช้บริการ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้เมื่อใดบ้าง ?

- เรารับบริการตรวจสอบและปรับปรุงระบบในทุกสถานะของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นก่อนการติดตั้ง เพิ่มเริ่งติดตั้งแต่พบปัญหา หรือติดตั้งใช้งานมานานแล้วและอยากปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

จะเชื่อใจ อิซ ไอที กรุ๊ป ได้หรือไม่ ?

- สำหรับแล้วลูกค้าและผู้รับบริการคือพี่ คือน้อง คือเพื่อน เราเน้นย้ำทีมงานทุกคนให้คิดว่าเรากำลังให้บริการกับครอบครัวของตนเอง นอกจากนี้ทีมงานทุกคนของเราที่เข้าไปให้บริการล้วนเป็นทีงานที่มีประสบการณ์จริง มี Certificate รับรองจากไมโครซอฟท์ ซึ่งลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอตรวจสอบประวัติบุคคลากรที่ควบคุมดูแลโครงการได้ทั้งก่อนรับบริการ หรือในระหว่างการรับบริการ นอกจากนี้เรายังมีไซต์งานอ้างอิงหลากหลายประเภท ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือผู้รับบริการพอสมควร

 


Comments are closed.