Certificate

posted by izitgroup

     ทีมงานของ อิซ ไอที กรุ๊ป มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ตลอดจนการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ในด้านของการพัฒนาความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ทางทีมงานก็ได้มีการไปสอบวัดความรู้ในส่วนของ Micrsoft Solution และได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ดังต่อไปนี้
 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure (Windows Server 2012)
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2008
 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Windows Server 2008, Enterprise Administrator
 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Windows Server 2008, Server Administrator
 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP): Enterprise Messaging Administrator 2010
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008, Active Directory, Configuring
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Network Infrastructure, Configuring
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Application Infrastructure, Configuring
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Exchange Server 2010 Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Exchange Server 2007 Configuration
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows 7 Configuration
     ในการสอบทุกครั้งของทีมงานนั้นทุกคนจะต้องผ่านการอ่านหนังสือที่เขียนตามหลักสูตรอย่างเป็นทางการจาก Microsoft ทดสอบการทำ Lab ทั้งในส่วนที่ทาง Microsoft ได้แนะนำไว้ และเพิ่ม Requirement พิเศษขึ้นมาทั้งในส่วนของ Security, Feature หรือส่วนอื่นๆ  จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของเรามีความชำนาญอย่างแท้จริง
หากสนใจมาเรียนรู้ร่วมกับเรา สามารถติดต่อได้ที่ connect@izitgroup.com

Comments are closed.