บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Active Directory

เวอร์ชันที่ให้บริการ: ทุกเวอร์ชัน คือ Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 หรือเวอร์ชันอื่นที่รองรับความสามารถนี้และผู้รับบริการต้องการ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้ให้บริการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Active Directory กับผู้รับบริการ เรามักจะพบว่าบ่อยครั้งที่ระบบ Active Directory เดิมขององค์กรยังไม่ได้ปรับแต่งโดยใช้ความสามารถของระบบ Active Directory อย่างเต็มที่ ในหลายกรณีอาจทำให้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเข้ามาใช้งานทั้งที่จริงแล้วเราสามารถใช้งานความสามารถดังกล่าวจากระบบ Active Directory ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการปรับแต่งที่ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ในหลายกรณี องค์กรมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จึงอาจต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับมาตรฐานที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการตาม อาทิเช่น มาตรฐาน ISO มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานเฉพาะของอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่น ในกรณีนี้เราอาจต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ Active Directory ของเราให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย

การให้บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Active Directory ที่เราให้บริการนั้นอาจสรุปได้ดังนี้

  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการใช้ระบบ Active Directory ในการพิสูจน์ตัวตน
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมของการกำหนดนโยบายการใช้งาน (Group Policy) ของระบบ Active Directory
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมด้านความปลอดภัยของระบบ Active Directory
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมด้านการปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ (Windows Server) ของระบบ Active Directory
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมด้านสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ในระบบ Active Directory และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเหมาะสมด้านการใช้งานระบบ Active Directory กับมาตรฐานที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

บริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Active Directory โดย อิซ ไอที กรุ๊ป นี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ และมีแนวคิดในลักษณะการคิดนอกกรอบด้วย ดังนั้นเราจึงค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะสามารถให้บริการกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

หากท่านสนใจบริการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบ Active Directory นี้สามารถติดต่อได้ที่เมล connect@izitgroup.com หรือ Hotline:08-6569-3748 ครับ

 


Comments are closed.